In tige slagge try out mei 70 man publyk en noch folle mear dielnimmers. Tongersdei it echte wurk. We binne der klear foar en ha der sin oan.

Een geslaagde try out met 70 man publiek en nog veel meer deelnemers. Donderdag het echt werk. We zijn er klaar voor en hebben er zin in.