Première donderdagavond

15 juni 2017 20:00 - 23:00 Spannum, The Netherlands

15 juni 2017 20.00-23.00 oere

It Kistke fan Sybrant Roorda

Adres: Tsjerkebuorren 12 a, 8843 KB Spannum

Wolkom fanôf 19.30 oere. Graach rom op tiid der wêze. It soe moai wêze as jo donkere klean oan ha.

Is it min waar? Sjoch foar 18.00 oere op www.roordaspannum.nl as tsjek de facebookpagina.

Der binne momenteel nog 1 kaarten.

Ticket Type Price Cart
Tickets 15 juni 2017 € 16 Tickets are sold out.